Ingyenes szállítás 30 000 Ft felett!

Adatkezelési Tájékozató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.plantyandmore.hu és annak social média megjelenései (továbbiakban Honlap) adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. Ez az oldal Büki Anett Ev. (továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonában és üzemeltetésében áll.

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK

• Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

• különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó

személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok

– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

• gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely

birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt,

valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),

szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy

más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás

neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul

(a továbbiakban: reklám).

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Büki Anett EV.

Székhely: 6724 Szeged, Sík Sándor utca 6. Fszt. 2.

Levelezési cím: 6724 Szeged, Sík Sándor utca 6. Fszt. 2.

Statisztikai számjel: 57582672-4791-231-06

Nyilvántartási szám: 56224542

Adószám: 57582672-1-26

E-mail cím: anett@plantyandmore.hu

A www.plantyandmore.hu honlap cookie-k (sütik) használatával
kapcsolatos tájékoztatója

A www.plantyandmore.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Érintett számára.

A felhasználói élmény javítását és hirdetést szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének és elérhetőségének javítására kerülnek felhasználásra.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k letiltása:
Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag

• az eladó és a vevő közötti valamint a Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás,

• Szolgáltató szolgáltatásának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása;

• a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése,

• felvilágosítás adása,

• működési problémák elhárítása, továbbá

• hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja.

2. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyészség,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési

hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre

bocsátása végett megkeresheti Szolgáltatót.

Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos

célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a)

pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes

adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával

adja meg.

4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rendelési folyamat során megadott személyes adatok kezelése a megrendelés véglegesítésével

kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a megrendelés törlését vagy adatainak módosítását

bármikor kérheti a megadott elérhetőségek bármelyikén. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató

a Felhasználó személyes adatait azonnal és véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása

lehetetlen.Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési

kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő

regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján

történő adatkezeléseket.

5. KEZELT ADATOK KÖRE

1. Megrendelés:

A rendelési adatok felvétele során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő

személyes adatokat:

• Név

• Cím

• E-mail cím

• Telefonszám

A Felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg opcionálisan (2021 Január-tól kötelezően Számla

igénylése esetén):

• Adóazonosító jel

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy a

regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon

kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért

kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a vevő és az eladó között létrejön egy adásvétel, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és

a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám,

postacím) a Szolgáltatótól automatikusan, az adásvétel létrejöttekor megkapják belső üzenetben, az

adásvétel problémamentes lebonyolítása érdekében.

• Bankkártya adatok

A bankkártyával történő fizetést a Stripe Inc. biztosítja.

Amennyiben fizetéskor a Stripe lehetőséget igénybe veszi:

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató által a plantyandmore.hu felhasználói adatbázisában tárolt

személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe Inc. adatfeldolgozó részére.

2. Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok

formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-

jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a hírlevélre

feliratkozás során illetve felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a

Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a

Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak

megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az

Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás

rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

Szolgáltató az ilyen külső szereplők valamint a Honlapon keresztül értékesítő eladók adatkezelési

gyakorlatáért nem felelős.

0. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Szolgáltató által üzemeltetett honlapok külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmaznak.

Ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független

auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak

részletes felvilágosítást nyújtani Felhasználó részére.

Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, Szolgáltató kizárólag aggregált adatok

elérhetőségét biztosítja. Ezen további szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős.

Elérhetőségük: www.google.com

1. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatat:

Név: FoxPost Zrt.

Cím: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A

Adószám: 25034644210

Cégjegyzékszám: 10 10 020309

és/vagy

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

és/vagy

Bankkártyás fizetési szolgáltató:

Név: Stripe Inc.

Weboldal: https://stripe.com

Email cím: support@stripe.com

Székhely: Headquarters
185 Berry Street
Suite 550
San Francisco, CA 94107

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik

teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások

keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,

őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a

személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során

megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a

számítógépes betörések ellen.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

• a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;

• a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes

adatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják

vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja

meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató

munkatársához fordulhat a honlapon megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni a honlapon megjelölt elérhetőségeken keresztül. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem

vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat

Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

2. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Szolgáltató a tiltakozást a

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Büki Anett Ev.

Levelezési cím: 6724 Szeged, Sík Sándor utca 6. Fszt. 2.

Email cím: anett@plantyandmore.hu

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján,

amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz

esetén adatainak kezelésével összefüggésben

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9. HÍRLEVÉL

Szolgáltató a Honlap kezdő oldalán lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon hírlevélre.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél

igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben,

e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben

Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és

további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a

szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban

foglaltakat.

Egy megvásárolt termék fotójának üzenetben történő elküldésével a Felhasználó vállalja, hogy a

feltöltött képeket Szolgáltató felhasználhatja korlátozás nélkül a Honlap reklámozása céljából,

természetesen a kép tulajdonosának megjelölésével és előzetes tájékoztatásával.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a

Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval

szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad

az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó hírlevélre

történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért

károkért nem felel. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2021. Augusztus 10.

Minden jog fenntartva!

plantyandmore.hu – Büki Anett Egyéni Vállalkozó

Shopping Cart